Thông tin văn bản số: 01/2021/QH15
Số ký hiệu 01/2021/QH15
Tên văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê số 01/2021/QH15
Ngày ban hành 01/01/2022
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hôi Vương Đình Huệ
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2022/05/13/14/20220513141645-01-2021-qh15-486447.doc