STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 10/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 30/07/2019 Tải về
2 643/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2019 Tải về
3 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát Thủ tướng Chính phủ 01/02/2019 Tải về
4 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư 22/01/2019 Tải về
5 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 05/01/2019 Tải về
6 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/01/2019 Tải về
7 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 01/11/2018 Tải về
8 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 06/07/2018 Tải về
9 501/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ 10/05/2018 Tải về
10 85/2017/NĐ-CP Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ 19/07/2017 Tải về
11 41/2016/TT-BCT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
12 40/2016/TT-BCT Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
13 42/2016/TT-BCT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
14 54/2016/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Thủ tướng Chính phủ 19/12/2016 Tải về
15 43/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Thủ tướng Chính phủ 17/10/2016 Tải về
16 95/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Chính phủ 01/07/2016 Tải về
17 97/2016/NĐ-CP Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia Chính phủ 01/07/2016 Tải về
18 94/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê Thủ tướng Chính phủ 01/07/2016 Tải về
19 89/2015/QH13 Luật Thống kê Quốc hội 23/11/2015 Tải về
20 2787/QĐ-BCT Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Bộ Công Thương 03/05/2013 Tải về