STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 07/CT-TTg Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước Thủ tướng Chính phủ 30/05/2022 Tải về
2 2014/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 01/12/2021 Tải về
3 100/2021/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê 15/11/2021 Tải về
4 01/2021/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật thống kê số 01/2021/QH15 Quốc hội 12/11/2021 Tải về
5 1096/QĐ-BNV Quyết định về việc Tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 Bộ trưởng Bộ Nội Vụ 15/04/2021 Tải về
6 09/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 08/05/2020 Tải về
7 307/QĐ-TTg Quyết định về việc Tổ chức Tổng điều tra Kinh tế 2021 Thủ tướng Chính phủ 27/02/2020 Tải về
8 370/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 05/02/2020 Tải về
9 368/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Bộ Công Thương 05/02/2020 Tải về
10 34/2019/TT-BCT Quy định về hệ thống thông tin năng lượng Bộ Công Thương 28/11/2019 Tải về
11 10/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 30/07/2019 Tải về
12 643/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2019 Tải về
13 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát Thủ tướng Chính phủ 01/02/2019 Tải về
14 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư 22/01/2019 Tải về
15 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 05/01/2019 Tải về
16 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/01/2019 Tải về
17 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 01/11/2018 Tải về
18 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 06/07/2018 Tải về
19 501/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ 10/05/2018 Tải về
20 85/2017/NĐ-CP Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ 19/07/2017 Tải về