STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 09/CT-BCT Chỉ thị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 08/05/2020 Tải về
2 370/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương Bộ Công Thương 05/02/2020 Tải về
3 368/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Bộ Công Thương 05/02/2020 Tải về
4 34/2019/TT-BCT Quy định về hệ thống thông tin năng lượng Bộ Công Thương 28/11/2019 Tải về
5 10/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư 30/07/2019 Tải về
6 643/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 11/05/2019 Tải về
7 146/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát Thủ tướng Chính phủ 01/02/2019 Tải về
8 03/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam Bộ Kế hoạch và Đầu tư 22/01/2019 Tải về
9 01/2019/QĐ-TTg Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ 05/01/2019 Tải về
10 01/2019/TT-BKHĐT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư 04/01/2019 Tải về
11 43/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 01/11/2018 Tải về
12 27/2018/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam Thủ tướng Chính phủ 06/07/2018 Tải về
13 501/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thủ tướng Chính phủ 10/05/2018 Tải về
14 85/2017/NĐ-CP Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ 19/07/2017 Tải về
15 41/2016/TT-BCT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
16 40/2016/TT-BCT Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
17 42/2016/TT-BCT Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương Bộ Công Thương 30/12/2016 Tải về
18 54/2016/QĐ-TTg Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Thủ tướng Chính phủ 19/12/2016 Tải về
19 43/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia Thủ tướng Chính phủ 17/10/2016 Tải về
20 95/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê Chính phủ 01/07/2016 Tải về