Năm:  

STTTên tài liệuMô tảTải về
1 11 - Biểu mẫu thanh toán 11 - Biểu mẫu thanh toán Tải về
2 10 - Hướng dẫn thanh toán 10 - Hướng dẫn thanh toán Tải về
3 9 - Sổ tay Điều tra 9 - Sổ tay Điều tra Tải về
4 8 - Tổng hợp kết quả 8 - Tổng hợp kết quả Tải về
5 7 - Bìa tổng hợp kết quả 7 - Bìa tổng hợp kết quả Tải về
6 6 - Danh mục ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 6 - Danh mục ngành kinh tế Việt Nam năm 2018 Tải về
7 5 - Danh mục sản phẩm điều tra 2020 5 - Danh mục sản phẩm điều tra 2020 Tải về
8 4 - Phiếu điều tra 4 - Phiếu điều tra Tải về
9 3 - Phương án (Chính thức) 3 - Phương án (Chính thức) Tải về
10 2 - Dự toán 2020 2 - Dự toán 2020 Tải về
11 1 - Quyết định 1 - Quyết định Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
12 0 - Tài liệu điều tra 0 - Tài liệu Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
13 Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
14 Danh sách cấp xã (cập nhật đến 31/12/2019) Tải về
15 Tài liệu điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
16 Biểu mẫu thanh toán Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
17 Hướng dẫn thanh toán kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
18 Sổ tay hướng dẫn Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
19 Tổng hợp kết quả Tải về
20 Bìa tổng hợp kết quả điều tra Tải về