Năm:  

STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Giải thích các chỉ tiêu trong phiếu điều tra Giải thích các chỉ tiêu trong phiếu điều tra Tải về
2 Phiếu thu thập thông tin Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
3 Phương án điều tra Phương án điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
4 Dự toán kinh phí điều tra Dự toán kinh phí điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp năm 2018 Tải về
5 Danh mục sản phẩm điều tra Danh mục sản phẩm điều tra Tải về
6 Quyết định về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp (năm 2018) Quyết định về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp (năm 2018) Tải về