Năm:  

STTTên tài liệuMô tảTải về
1 PHIẾU ĐIỀU TRA (PDF) Tải về
2 MÃ SỐ TỈNH THÀNH PHỐ Tải về
3 BIỂU MẪU THANH TOÁN Tải về
4 HƯỚNG DẪN THANH TOÁN Tải về
5 SỔ TAY ĐIỀU TRA Tải về
6 DANH MỤC NGÀNH KINH TẾ Tải về
7 DANH MỤC SẢN PHẨM ĐIỀU TRA Tải về
8 PHIẾU ĐIỀU TRA Tải về
9 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA Tải về
10 DỰ TOÁN KINH PHÍ Tải về
11 QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU TRA Tải về