Năm:  

STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Quyết định số 1542/QĐ-BCT Quyết định về việc Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
2 Dự toán kinh phí điều tra Dự toán kinh phí điều tra thống kê quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp. Tải về
3 Phương án điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Phương án điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
4 Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Phiếu thu thập thông tin năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
5 Giải thích các chỉ tiêu trong phiếu điều tra Giải thích các chỉ tiêu trong phiếu điều tra Tải về
6 Danh mục sản phẩm điều tra Danh mục sản phẩm điều tra Tải về
7 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 Tải về
8 Bìa tổng hợp kết quả Bìa tổng hợp kết quả điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
9 Tổng hợp kết quả điều tra Tổng hợp kết quả điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp phân theo tỉnh, thành phố Tải về
10 Sổ tay điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Sổ tay điều tra năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
11 Hướng dẫn thanh toán kinh phí thực hiện điều tra quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Hướng dẫn thanh toán kinh phí thực hiện điều tra quốc gia năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp Tải về
12 Biểu mẫu thanh toán Biểu mẫu thanh toán Tải về