STTTên tài liệuMô tảTải về
1 KẾT QUẢ ĐIỀU TRA NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2018-2020 Kết quả Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 Tải về
2 Kết quả Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 Kết quả Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 Tải về
3 Kết quả Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2014 -2016 Kết quả Điều tra Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp giai đoạn 2014 -2016 Tải về
4 Kết quả điều tra (file Báo cáo kết quả chính thức) Kết quả điều tra Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2014 Tải về
5 Năng lực sản xuất cả nước Năng lục sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của cả nước Tải về
6 Năng lực sản xuất theo thành phần kinh tế Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu theo thành phần kinh tế Tải về
7 Năng lực sản xuất của tỉnh, thành phố Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của 63 Tỉnh, Thành phố. Tải về