STTTên tài liệuMô tảTải về
1 Kết quả điều tra (file Báo cáo kết quả chính thức) Kết quả điều tra Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2014 Tải về
2 Năng lực sản xuất cả nước Năng lục sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu của cả nước Tải về
3 Năng lực sản xuất theo thành phần kinh tế Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu theo thành phần kinh tế Tải về
4 Năng lực sản xuất của tỉnh, thành phố Năng lực sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của 63 Tỉnh, Thành phố. Tải về