Triển khai Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
15/04/2021 15:46:17 PM (GTM +7)

 

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021; ngày 15 tháng 12 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3327/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Công Thương.

Theo đó, Vụ Kế hoạch là đơn vị đầu mối thực hiện, có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong Bộ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu; hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra, tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra./.