Bộ Công Thương ban hành chỉ tiêu thống kê ngành
29/05/2014 06:48:25 AM (GTM +7)

 Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại là tập hợp các chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình ngành Công nghiệp và Thương mại để thu thập thông tin thống kê phục vụ công tác điều hành, quản lý các các cơ quan nhà nước trong việc đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước và của ngành Công nghiệp và Thương mại trong từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng thông tin của ngành Công nghiệp và Thương mại.

Hệ thống bao gồm các chỉ tiêu quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ như chỉ tiêu về giá trị sản xuất ngành khai khoáng; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu; tổng số người mắc bệnh nghề nghiệp; tổng lượng nước thải công nghiệp…

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình xây dựng khái niệm, nội dung, phạm vi, phương pháp tính và thu thập tổng hợp những chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại cung cấp cho Vụ Kế hoạch để tổng hợp và công bố.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 09 năm 2012.